Metodologia de treball

Fem ús de diferents metodologies adequades per poder arribar a tot l’alumnat i així treballar les competències i continguts curriculars.

Fomentem l’ensenyament multinivell elaborant una programació d’aula i apliquem el  treball per ambients i projectes a totes les etapes educatives.

Donem resposta a les necessitats dels alumnes aplicant recursos i estratègies de SAAC i TEACCH.

Apliquem la metodologia Binding per millorar  les funcions cognitives i fomentar la lectura individualment i a l’aula.

Adeqüem la resposta a les conductes disruptives dels alumnes, aplicant la Teoria PASS de la intel·ligència i l’anàlisi funcional de la conducta.

Disposem d’un fons de material que anem ampliant per millorar la nostra tasca educativa.

Escola + sostenible

L’Ajuntament de Barcelona anima als centres educatius de Barcelona (professorat, alumnat, serveis de monitoratge, personal no docent i famílies) a fer les Escoles + sostenibles, com a projecte d’educació, participació i implicació cívica. La nostra escola participa d’aquest programa des del 2007, fet que ens ha permès rebre una subvenció que ens ajuda a posar en pràctica els nostres projectes.

L’escola ha participat i ha desenvolupat un ric ventall d’iniciatives de millora dels espais de pati amb el projecte triennal “Somriures al pati”, amb la col·laboració de tota la comunitat educativa (famílies, alumnes i mestres).

L’any 2016 s’engega un nou projecte triennal anomenat “Escola més a prop de la sostenibilitat”, amb els següents objectius:

  • Reduir i conscienciar el consum d’energia i d’aigua de l’escola per fer una escola més sostenible.
  • Dissenyar espais multi sensorials per afavorir el desenvolupament del nostre alumnat.