Escola, inclusió i recursos

La Fundació EIR-El Niu és una institució educativa concertada amb el  Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya des de l’any 1976 que ofereix escolarització a alumnat amb necessitats educatives especials.

Des dels seus inicis ha potenciat la inclusió social, desenvolupant un projecte de suport a escoles ordinàries per crear les condicions favorables per la inclusió d’alumnat amb necessitats educatives especials.

E

ESCOLA

I

INCLUSIÓ

R

RECURSOS

La Fundació atén a una mitjana 103 alumnes, entre el centre d’educació especial i l’alumnat que rep suport a les escoles ordinàries.

Els alumnes s’agrupen segons l’edat i segueixen la metodologia que millor s’adequa a les seves característiques i necessitats pedagògiques.

Escola

A l’escola d’educació especial treballem el currículum oficial adequant els continguts a les característiques de l’alumnat i reforçant la programació amb les metodologies específiques adequades per atendre les necessitats  individuals de cada alumne.

Afavorim el desenvolupament global amb activitats basades en una programació ajustada que faciliti l’accés a la música, la consciència i el control corporal, l’artesania i l’esport.

Des de l’any 1982 defensem el model d’escolaritat compartida, per facilitar unes hores de participació a l’escola ordinària als alumnes que estan matriculats a l’escola d’educació especial al no considerar-se possible la seva estada a l’ordinària al llarg de tot l’horari escolar.

Col·laborem amb els EAP i els claustres de professors d’escoles ordinàries, per oferir un projecte educatiu, comú i coherent, als alumnes que  comparteixen l’horari entre l’escola ordinària i la d’educació especial, perquè aquests alumnes puguin gaudir dels recursos i activitats que ofereix l’entorn de l’escola ordinària.

Compartim espais i activitats amb el CEIP Coves d’en Cimany per oferir a  tots els nostres alumnes estones de participació a l’escola ordinària.

Al llarg del curs ambdós centres compartim activitats, es fan excursions en comú, es comparteix la celebració de  festes tradicionals, utilitzem el poliesportiu i el gimnàs i es fan activitats en les que els alumnes de l’escola d’educació especial mostren als alumnes de l’escola ordinària habilitats que han après i poden interessar als alumnes de l’escola ordinària (taller de trencadís, activitats esportives i gimcanes pels petits, etc.)

Inclusió

La Fundació EIR-El Niu, com a CEEPSIR (Centre d’Educació Especial Proveïdors de Serveis i Recursos), dóna suport a escoles ordinàries per facilitar que alumnes amb necessitats educatives especials puguin continuar a l’escola ordinària al llarg de tot l’horari escolar amb l’objectiu d’evitar el pas d’aquests alumnes a l’escola d’educació especial.

La col·laboració amb l’escola ordinària es realitza quan l’EAP que atén a l’escola  considera que pot ser convenient. Per assolir aquest objectiu escoltem a l’equip directiu i al claustre de professors per comprendre les característiques i la cultura del centre, valorem els recursos materials i humans de que es disposa i contribuïm a construir les estratègies de treball més adequades per la eliminació de les barreres per l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat del centre.

Col·laborem també en l’adaptació dels llibres i materials que es fan servir al grup-classe, adequant-los tant a en l’àmbit lingüístic com a en l’àmbit de continguts i seqüenciant el nivell de dificultat de les activitats segons les capacitats que es volen desenvolupar.

Els professionals de suport a la inclusió ens desplacem setmanalment a cada una de les escoles ordinàries amb les que treballem. Oferim atenció individual a l’alumne, ens coordinem amb els docents per millorar les pràctiques inclusives a l’aula i fomentem una cultura inclusiva a tots els espais del centre.

Des de la Fundació desenvolupem un Programa Específic d’Estimulació del Llenguatge i la Comunicació col·laborant amb el CREDA, donant suport logopèdic  a alumnes escolaritzats a centres ordinaris.

Recursos

A la nostra escola elaborem materials de diversos nivells de dificultat, adients per a ser utilitzats en la metodologia TEACCH, per tal d’ afavorir l’autonomia i l’autoregulació de les feines. Al mateix temps, aquest material pot ser utilitzat en l’ensenyament multinivell.

Utilitzem horaris visuals de les activitats que es durant a terme a l’aula al llarg del dia, amb la finalitat d’ ajudar a planificar i donar tranquil·litat i seguretat.

Tant mateix, confegim seqüències visuals per facilitar la realització de les rutines en els diferents espais.

Donem molta importància a les habilitats socials fent ús de la teoria PASS per aconseguir un bon  autocontrol en la regulació emocional. Disposem de diversos recursos com: rellotge de les emocions, termòmetre de regulació emocional, l’ús de metàfores i diversos materials per treballar aquests aspectes.